Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany

Obecné nařízení o ochraně údajů platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné. Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru  a jeho cílem je sjednocení právní úpravy ochrany osobních údajů napříč EU včetně hájení práv občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů („Zásady„) právnické osoby, TECOBU s.r.o., Mezi Vodami 639/27,
143 00 Praha 4, IČ: 29042721, spis 216148 C, Městský soud v Praze („my“ nebo „TECOBU„).

Jako správce osobních údajů Vás chceme informovat jakým způsobem společnost TECOBU s.r.o. zpracovává případné poskytnuté osobní údaje návštěvníků stránek www.tecobu.cz a zákazníků společnosti. Toto zpracování je v plném v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“ a zákonem 101/2000Sb.

1) Kde se na nás můžete obrátit?

S jakýmikoliv dotazy ohledně Zásad můžete využít emailovou adresu: info@tecobu.cz nebo kontaktní telefon 602 30 21 30.

2) Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme zejména pro tyto základní účely:

 • poskytování našich služeb či uzavírání smluv,
 • reagování na zákaznické dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • zasílání vyžádaných obchodní sdělení,
 • ochranu našich práv,
 • plnění právních povinností

3) Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a po jak dlouhou dobu?

Pro účely poskytování našich služeb nebo uzavírání smluv můžeme zpracovávat následující osobní údaje:
Jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, IČO, DIČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme poskytovat naše služby, jelikož tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do dvou měsíců od skončení poslední komunikace.

Pro účely řešení dotazů a žádostí můžeme zpracovávat následující osobní údaje:
Jméno, příjmení, případně název obchodní firmy, e-mailovou adresu.

Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje můžeme zpracovávat až do 3 let od vyřízení Vaší žádosti.

Pro účely zasílání vyžádaných obchodních sdělení můžeme zpracovávat tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, případně název obchodní firmy a e-mailovou adresu.

Bez těchto údajů Vám nejsme schopni zasílat obchodní sdělení. Osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání obchodních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním.

Vaše osobní údaje můžeme v konkrétních případech na základě zákonné povinnosti zpracovávat i déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daňové, účetní či pro potřeby archivace.

4) Zasílání obhodních sdělení

Pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, tzn., poskytli jsme Vám jakoukoli naši službu, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení. V těchto obchodních sděleních budou zejména informace ohledně dalších našich služeb, produktech či důležitých procesních změnách, které by pro Vás mohly být důležité a zajímavé.

Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení. Můžete tak učinit přes kontaktní e-mailovou adresu, pomocí formuláře na našem webu nebo za pomoci odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.

Obchodní sdělení Vám také můžeme zasílat, pokud jste nám předem udělili výslovný souhlas, aniž bychom s Vámi uzavřeli smlouvu o našich službách. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat přes kontaktní e-mailovou adresu, pomocí formuláře na našem webu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahující obchodní sdělení.

5) Osobní údaje osob mladších 16ti let

Nezpracováváme osobní údaje osob mladších 16 let.

6) Příjemcí osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny na základně smluvního vztahu našim zpracovatelům dat. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

7) Předávání do třetích zemí

Pro zpracování Vašich osobních údajů můžeme využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických a zpracování osobních dat se řídí směrnicí PRIVACYSHIELD odsouhlasenou mezi EU-USA na ochranu soukromí. (více informací na https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k této směrnici, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovávány zejména prostřednictvím těchto služeb:

 • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Na našich webových stránkách můžeme zpracovávat a uchovávat soubory cookies třetích stran. A to zejména:

 • Google Analytics
  Účel: Získání statistických informací
  Expirace: Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
 • Google Adwords
  Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)
  Expirace: 540 dnů
 • cz
  Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)
  Expirace: 540 dnů
 • Pixel Facebook
  Účel: identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)
  Expirace: 180 dnů

8) Vaše základní práva

Na základě nařízení GDPR a zákona 101/2000Sb máte právo při zpracování osobních údajů na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • máte rovněž právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/.)

9) Popis jednotlivých práv

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Další práva při zpracování osobních údajů

 • Právo na opravu. Toto právo znamená, že máte právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, případně je doplnili, a to v souladu s čl. 16 GDPR.
 • Právo na výmaz.Toto právo znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musíme pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:
  • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
  • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • vznesli jste námitku proti zpracování,
  • zpracování je protiprávní,
  • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování. Toto právo znamená, že máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na přenositelnost. Toto právo znamená, že máte právo na to, abychom Vám předali Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.
 • Právo vznést námitku. Toto právo znamená, máte právo vnést námitku proti zasílání našich obchodních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme se zasíláním obchodních sdělení, případně s přímým marketingem. Vznést námitku můžete na naši e-mailovou adresu info@tecobu.cz.


Business development

 • GDPR
Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste využít naše znalosti a zkušenosti? Nebo se jen zajímáte o možnosti praktického využití nejnovějších technologií a trendů? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám poradíme a pomůžeme.

  Vaše jméno (vyžadováno) Váš email (vyžadováno)

  Vaše zpráva

  captcha

  Opište kód z obrázku:


  Reference
  Naši zákazníci